Stöd arbetarna vid Läkerol i Gävle

På tåget på väg söderut efter en intensiv dag i Gävle. Jag har hunnit luncha med kurdiska föreningen, besöka äldreboendet Maria Magdalena, käka pizza med Ung Vänster och har haft ett välbesökt möte (kanske 140 pers) på biblioteket om Eurokrisen och vänsterns svar på den. Dessutom träffade vi fackklubben, Livs, vid Läkerolfabriken som också tillverkar Ahlgrens bilar. Hela fabriken som har funnits i Gävle i mer än 100 år hotas av nedläggning. Fler än hundra personer skulle förlora sina arbeten. Ägaren Cloetta vill flytta produktionen trots att den går med betydande vinst och trots att de lovade att bevara den när de tog över i Gävle. Men de hoppas på ännu större profit genom att flytta tillverkningen. Cloetta har riskkapitalbolagen CVC Capital Partners och Nordic Capital som storägare. De är bara intresserade av maximal vinst och tar noll socialt ansvar genom nedläggningen i Gävle. Det är en lektion i kapitalismens råhet.

Fackklubbens Wellington Ikuobase och Mario Izquerdo kunde berätta om arroganta ägare som gav dem budet om nedläggningen per telefon. Desutom har de försökt stänga av klubbordföranden Wellington från arbetsplatsen. Men fackklubben tar strid för jobben. Nu på lördag blir det en stor manifestation för Läkerolarbetarna i Gävle med samling 13.00 på Philipssons tomt bredvid fabriken. Slut upp om du är i närheten.

Vi tänker ta upp Cloettas oförsvarbara nedläggning i riksdagen och undersöka om den fabrik i Slovakien dit en del av produktionen ska flyttas har fått EU-stöd. Själv lovar jag att aldrig mer köpa Läkerol eller Ahlgrens bilar om produktionen flyttas från Sverige på det här viset.

Skriv på namninsamlingen till stöd för Läkerolarbetarna.

20 reaktion på “Stöd arbetarna vid Läkerol i Gävle

 1. Detta är ett resultat utav den nyliberala globaliseringen. Det sades att den skulle leda till broderskap, jämlikhet och utveckling, istället har vi fått ett lopp ner mot botten med en avindustrialisering utav Västvärlden, skatteflykt och utpressning från mäktiga kapitalintressen som dikterar nationernas politiska villkor, samt destruktiv konkurrens baserad på lägre löner, lägre skatter och sämre villkor, snarare än kunskap, kompetens och färdigheter.

  Det hänger även ihop med, exempelvis, nuvarande regerings arbetsmarknadspolitik, då man genom en uppluckring av arbetsrätten och urholkning av socialförsäkringssystemen vill driva arbetslösa och sjuka in i fattigdom och därigenom desperation, vilket leder till att de bjuder under varandra, försvagar fackföreningarna och sätter press nedåt på lönebildningen, vilket minskar produktionskostnader, ökar konkurrenskraften gentemot slavarbete i Östasien samt skapar billig arbetskraft, vilket leder till minskade anställningskostnader och därigenom till lägre arbetslöshet.

  Problemet med den doktrinen är dock det att, om vi bortser ifrån den moraliska aspekten, företag investerar baserat på förväntad avkastning, inte beroende på hur billig, desperat och utarmad arbetskraften är. Efterfrågan är det som driver ekonomin, vilket är anledningen till att utbudsstimulans i form av sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt moms samt generell lönedumpning är ineffektivt, dyrt och kontraproduktivt, då det driver företag till att allokera produktionen i utlandet för att kunna kompensera för bortfallet av efterfrågan och upprätthålla vinstmarginalerna, likt Cloetta gör nu.

  Stagflationen under 70-talet, som skapades i.o.m de drastiska höjningarna utav oljepriset, vilket ledde till en utbudsshock som generellt höjde priserna samtidigt som produktionskostnader steg och lönsamheten föll, var en utav de bakomliggande orsakerna till globaliseringen och påskyndande avindustrialiseringen, då den pressade tillbaka näringslivets vinstmarginaler och därmed tvingade dessa att söka sig till Tredje Världen, där billig arbetskraft kunde utnyttjas.

  En annan, relaterad utveckling som skett är den inom den privata sektorn, där ett kollektivt ansvar mellan företagsledning, anställda, fackföreningar och staten har förskjutits till förmån för specifika personer, såsom VDn, som i allt större utsträckning fått makten över företaget. Incitament har skapats, genom bl.a sänkt kapitalvinstskatt och slopade skatteförmåner, för att öka aktieutdelningarna snarare än att återinvestera resurserna i verksamheten. Det hänger i sin tur ihop med den amerikanska bostadsmarknadens kollaps, då dessa rika individer investerade sina pengar i fastigheter, dels som en form av privat, lyxkonsumtion och dels för att slippa andra former av beskattning till följd av drastiskt sänkt fastighetsskatt under Bush.

  Det hör ihop med att företagsledningarna började få betalt i form av aktier snarare än i valuta, vilket innebar att det kortsiktiga vinstintresset fick överhanden gentemot långsiktiga investeringar; om företagsledningen ser ett behov utav förbättrat arbetsmiljöarbete för att minska sjukfrånvaron, öka produktiviteten och därigenom öka företagets vinstmarginaler på sikt, eller om man är villig att acceptera reallöneökningar för att skapa köpkraft och konsumtionsvilja och därmed ökade vinstmarginaler, så reagerar aktiemarknaden negativt, då dessa ses som utgifter snarare än investeringar som ett resultat utav att de har långsiktig inverkan, vilket leder till att företagsledningens kompensation påverkas negativt.

  För att knyta ihop ovanstående så uppstod ett annat fenomen under 70-talet, nämligen s.k. ”fientliga övertaganden”, som går ut på att ett företag aggressivt köper upp aktier i ett annat för att på så sätt kunna få ihop tillräckligt med röster och stöd hos dess ledning för att kunna möjliggöra ett uppköp eller en sammanslagning. För att kunna gardera sig mot detta måste företaget ständigt ha högt värderade aktier, vilket innebär att utrymmet för långsiktiga investeringar minskar. Många företag inom USA valde att i princip ständigt köpa upp sina egna aktier för att höja värdet på dessa, vilket möjliggjordes genom att man skuldsatte sig hos bankväsendet, vilket vi ser resultatet utav idag med skyhöga, privata skuldnivåer.

  Det hör ihop med den utveckling som skett inom Västvärlden under de senaste decennierna, nämligen att reallönerna stagnerat. Företagen kan kompensera för det bortfall av efterfrågan som uppstått till följd av nyliberal ekonomisk politik genom att förflytta produktionen till Tredje Världen, vilket minskar produktionskostnaderna och maximerar vinstmarginalerna. Därmed har den genomsnittlige amerikanen, exempelvis, kunnat bibehålla en relativt hög levnadsstandard trots en generell lönedumpning, genom att arbeta hårdare och fler timmar, genom att båda makar arbetar och genom att överleva på kredit och förlita sig på ett beroende utav billiga, importerade varor.

  Som ett resultat utav utnyttjandet av billig, utländsk arbetskraft, vilket möjliggjordes i.o.m den nyliberala globaliseringen, samtidigt som konsumtionen kunnat bibehållas i Väst genom kredit och skuldsättning, åtnjuter idag näringslivet rekordstora vinstnivåer. Detta i sin tur satte dock igång en nedåtgående spiral, då de inhemska industrierna och företagen inte kan pressa priserna i samma utsträckning, och därför tvingas till lönedumpning på hemmaplan eller förflyttande av produktion till utlandet.

  Sedan bubblan sprack i.o.m den senaste finanskrisen så ser vi dock att den inhemska efterfrågan i Europa kraftigt krympt, efter en kort uppgång efter sjösättandet av stimulanspaketen, då det nyliberala, politiska och ekonomiska etablissemanget försökt påtvinga länderna nedskärningar, åtstramningar, avregleringar, privatiseringar, uppluckrad arbetsrätt, urholkade socialförsäkringssystem och dyl., vilket lett till minskad köpkraft och konsumtionsvilja och därigenom till fallande efterfrågan, vilket minskat intäkterna till näringsliv och offentlig sektor, vilket resulterat i att företagen försökt pressa ner lönerna ännu mer och rationaliserat bort anställda för att kunna upprätthålla vinstmarginalerna, som i sin tur leder till ännu lägre efterfrågan då varken anställda eller arbetslösa konsumerar, till följd av fattigdom, lägre disponibel inkomst, social orättvisa, otrygghet och rädsla för sjukdom och arbetslöshet.

  Så, avindustrialiseringen beror dels på en naturlig tendens hos företag att vilja maximera sina kortsiktiga vinstintressen på bekostnad av långsiktiga, produktiva investeringar, dels en naturlig reaktion mot att efterfrågan i Väst är i fritt fall och därmed leder till att företagen måste förflytta produktionen för att kunna minska sina produktionskostnader, upprätthålla vinstmarginalerna och kompensera för bortfallet av efterfrågan, och dels ett resultat utav att ett västerländskt företag som vill respektera, exempelvis, svenska löner och villkor inte kan konkurrera med multinationella koncerner som har råd att bjuda under till följd av lägre löne- och produktionskostnader.

  Du gör rätt i att organisera lokalt motstånd, Jonas, men du bör lägga tyngdpunkt på orsaken till att Cloetta förflyttar produktionen, att tala om girighet kan tilltala redan frälsta vänstermänniskor, men du varken åtgärdar det grundläggande problemet eller förklarar för svenska folket hur det faktiskt ligger till.

  Det som krävs är ett helt nytt, internationellt system, likt Bretton Woodssystemet under efterkrigstiden, som syftar till att reglera valutor och växelkurser, införa ekonomiska regleringar och skatter på en global basis, harmonisera skattenivåer, olagligförklara skatteparadis samt skapa en internationell miniminivå vad gäller löner, villkor, trygghet och inflytande, för att skapa en hälsosam global konkurrens med rättvisa och jämlika villkor baserad på kunskap, kompetens, innovation och färdigheter, snarare än lägre löner, lägre skatter, sämre villkor och slopad trygghet.

  Det behöver kombineras på ett nationellt plan med massiva arbetsprogram och offentliga investeringar i alltifrån grön klimatomställning, uppbyggnad av infrastruktur och skapandet utav trygga socialförsäkringssystem till stärkt arbetsrätt, stärkta fackföreningar och strikta regleringar, då allt det sammantaget leder till ökad köpkraft och konsumtionsvilja, vilket leder till stigande efterfrågan och därigenom till ökade intäkter till näringsliv och offentlig sektor, vilket resulterar i investeringar i nyanställningar och utökad produktion som i sin tur leder till fallande arbetslöshet och stigande ekonomisk aktivitet, med ökade skatteintäkter och exportinkomster i spåren på det, vilka kan användas till att främja vidare ekonomisk utveckling alternativt betala av på eventuella (akuta) lån, skulder och underskott.

  Görs inte ovanstående så kommer eurozonen oundvikligen att kollapsa som ett resultat utav misslyckad, nyliberal ekonomisk politik, vilket leder till att de starkt exportberoende länderna i Östasien dras med in i en global ekonomisk kris och recession och därmed försvåras deras möjligheter att finansiera de amerikanska skulderna och underskotten, vilket försvagar dollarn kraftigt och därmed höjer priserna på billiga, importerade varor, och med tanke på att USA i stora drag är ett avindustrialiserat, postindustriellt samhälle så kommer man inte heller kunna producera sina egna varor, vilket driver det amerikanska folket in i äkta nyfattigdom a là 1800-tal.

  Den enda lösning som den desperata, amerikanska staten i det läget kommer se för att kunna behålla sin auktoritet och kontroll över samhället är protektionism, där varje nation kommer att försöka återuppbygga och skydda sin inhemska industri, med devalveringar och handelskrig och därigenom misär, demagogi, revolution och en dystopisk framtid i spåren på det.

 2. Väldigt bra att du tar upp sådant här Jonas, inget annat parti i riksdagen verkar ju bry sig ett endaste skit om hur det går för vanliga arbetande människor.
  Skrev just på listan.

 3. ”Vi tänker ta Cloettas nedläggning i riksdagen och undersöka om den fabrik i Slovakien dit en del av produktionen ska flyttas fått EU stöd.”

  Bra att du väver samman allt på ett utmärkt sätt. Dit resande runt om
  i Svergie, samt även till andra EU länder och ditt intresse för gräsrötterna tilsammans med din kunskap ang bl.a. EU måste vinna i längden. Det kan ju väcka människor i kommunerna alltså både vanliga medborgare och politiker. För det är på kommunal nivå förändring måste börja ske. Kan du väcka dina ”kamrater” politikerna ute i kommunerna också? I min kommun är (V) tämligen osynliga. Konstigt för de borde ju kunna debattera massor av frågor nu. Men de litar väl
  helt till dig…???

 4. Kapitalismens råhet visar sig gång på gång. Det är bra att du Jonas reagerar inför det. Men i många kommuner tycks (V) ha stoppat huvudet i sanden??? De varken syns eller hörs. Som Lisbeth påpekar: ”De är tämligen osynliga”.

  Förlora jobbet är ingen höjdare. Det är heller ingen höjdare att framställa en massa godis som skapar sockerberoende.

 5. Adrian
  Först nu har jag haft tid och ork att läsa ditt jätteinlägg, kanske är den rena längden på det ett problem på en bloggsida, men det var riktigt jäkla bra och klargörande.
  Jag kan inte hitta något att invända mot det du skriver, men det förtjänar kanske något annat forum för att verkligen nå ut.
  Hur som helst, till er andra som läser bloggen, ta er tid och läs Adrians inlägg, även om det känns långt.

 6. Anders Åberg: Hade inte heller ork att läsa allt. Men nu har jag kikat
  mer på vad som egentligen står i jätteinlägget.

  ”Det som krävs är ett helt nytt internationellt system.

  Adrian: sedan skriver du ”då allt det sammantaget leder till ökad köpkraft och konsumtionsvilja, vilket leder till stigande efterfrågan.” Nu tar jag dessa rader ur ett helt sammanhang. Det är jag medveten om. Men jag reagerar.

  Du beskriver därmed det nuvarande systemet som lösninngen?
  Konsumtionsvilja saknar vi inte. Instämmer med Christer. ”Det är heller ingen höjdare att framställa en massa godis som skapar sockerberoende.” Sedan är det ju också som han skriver ”Förlora jobbet är ingen höjdare.”

  Jonas, sa i en debatt. Det är bara idioter och nationalekonomer som tror på evig tillväxt. Nu tror jag inte att du är en idiot. Vet inte heller om du är nationalekonom.

  Men du skriver om ökad köpkraft och konsumtionsvilja som om vi saknar den?

  Har jag missförstått dig? Vill du utveckla? Lite kortare då tack!

  Du skriver om vidare ekonomisk utveckling….

 7. Bra Jonas! V är det äkta arbetarpartiet. Jag stödjer genom att bojkotta Cloettas produkter samt skriver på namninsamlingen. Ska bli intressant att se om Konsumentmakten ger resultat.

 8. Jag håller med. Jag kommer också definitivt sluta köpa Ahlgrens bilar om nedläggningen genomförs och en kampanj borde föras för att påpeka att så många av oss känner så för företaget så att de inser att på grund av att så många konsumenter inte accepterar en sådan orättvis nedläggning så kommer det inte bli lönsamt. Den vinst de gör med lägre kostnader kommer bli mycket lägre än den förlust som vår bojkott innebär.

 9. hej lisbeth!

  ökad köpkraft kan ju också innebära att en familj har råd att äta sig mätta alla dagar i veckan och även kanske gå på fotboll och köpa glass och korv på lördagen, att folk har råd att efterfråga saker är med andra ord inte alltid av ondo, att stimulera den effektiva efterfrågan är klassisk vänsterpoltik, det sker till exempel genom offentliga investeringar och anställningar, allt visserligen inom ramarna för det kapitalistiska systemet, men med kraft att utmana det, då det ökar sysselsättningen, när allt kommer omkring så finns det ju egentligen inget som borgarna fruktar mer i dagens läge än full sysselsättning,

 10. Hej andreas!

  Det är ju helt riktigt det du skriver ”att efterfråga saker är med andra ord inte alltid av ondo”

  Att barnfattigdomen ökar visar på att vi behöver tänka annorlunda.
  Ta t.ex. lärarnas krav på 10.000 mer i månaden. Hjälper det familjer
  där man inte kan äta sig mätt alla dagar i veckan? Om alla sedan vill ha 10.000 mer, på vilket sätt hjälper det miljön och planeten? Ska alla unna sig att åka mer på semester? Det förutsätter dessutom att alla kan jobba. Vad händer med andra familjer? Med barnen?

  Vad innebär ”klassisk vänsterpolitik”? Vad innebär det att utmana det kapitalistiska systemet? Utmanar ni i (V) lärarna nu? Säger ni till dem att ”tillväxt” kan vara annat än ekonomisk tillväxt? Den kan vara social, kulturell, andlig. Säger ni till dem att ta chansen nu att få fler arbetskamrater, mer tid till planering och kortare arbetstid, så att ni inte blir utbrända. Era barn riskerar att inte få ”gå på fotboll och köpa glass och korv på lördagen.” om ni blir utbrända och sjuka. Säger ni det? Eller hejar ni på dem?

  Säger inte att lönerna är rättvisa!!! Men vi kan inte fortsätta så här.. Politikerna måste våga fatta beslut som inte nödvändigtvis leder till att vi får det bättre materiellt sett. Se på Borg som oroas över hur belånade vi är. Ändå leder hans egen politik till ökad konsumtion. Det finns i nuläget inget parti som aktivt säger
  att vi måste börja titta på vår konsumtion.

  Min fråga blir därför. Är ni beredda att bli det partiet? Jonas har ju försökt men allt hänger inte på partiledaren. Det hänger på oss var och en. Som tidigare skrivits i tråden har (V) stoppat huvudet i sanden???

  Ännu ser och hör jag inte att (V) tydligt och klart utmanar det kapitalistiska systemet. Men det är väl det som är ”klassisk vänsterpolitik?”…???

 11. Vill bara tacka för ditt stöd i kampen mot nedläggningen, vi behöver fler modiga politiker som vågar sätta ner foten mot storföretag. Demonstrationen i lördags blev väldigt lyckad, runt 150 personer som slöt upp i typiskt aprilväder med snöblask och blåst.

 12. Pingback: Gränbybor, Cloetta-arbetare och 27 ”näringslivsprofiler”. « PEPPRAT RÖDGRÖNT

 13. Jonas, har du träffat Mélenchon i Frankrike – äntligen en seriös politiker – ”concentrating on policy details” som tar fighten med extremhögern dessutom http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/apr/15/jean-luc-melenchon-france-presidential-candidate?newsfeed=true,http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8cc0e99e-86f7-11e1-865d-00144feab49a.html
  Positivt tycker jag om man betänker följande:
  http://www.flamman.se/piratpartiet-vaxer-pa-vansterns-bekostnad

  Så passa verkligen på att utnyttja ”guldläget”
  http://www.svd.se/naringsliv/lofven-betonar-eget-ansvar-for-jobb_7060151.svd,
  http://www.flamman.se/lofven-ger-v-guldlage

 14. Lisbeth; mycket bra formulerat inlägg 16 april 02.50.

  När det gäller tillväxt upplever jag att människor är så programmerade med att tillväxt enbart är produktion och konsumtion för ständigt ökade ekonomiska vinstmarginaler. Vad tillväxt är finns det delade meningar om, men den viktigaste tillväxten, som handlar om att värdera människor som jämställda, att vi alla föds, har rätt att leva, har rätt att utvecklas, alla har något att tillföra, alla åldras och ”dör”, den tillväxten får stå tillbaka för den råa kapitalismen och för egen egoistisk vinning.

  Egoistisk tillväxt kan vi ta del av när lärarna ställer krav på 10.000 kronor mer i månadslön. Det är märkligt att ”upplysta akademiker” inte ska kunna nöja sig med en månadslön på, låt oss säga, 25.000 kronor. Blir situationen bättre i skolan om lärarna får 10.000 kronor mer i månadslön? Inte ett dugg. Lärarna är till för eleverna och vad skolan behöver är mindre klasser, fler lärare och vuxna. På så sätt blir det mer tid över för eleverna där lärare och vuxna pratar med eleverna och inte till eleverna. Men i det egoistiska ropet för egen del och olika gruppers del beter vi oss som ”fågelungar” i ett ständigt rop efter mer!

  Livserfarenhet är inte det samma som att bli programmerad med en massa ”kunskap” som systemet vill att vi ska programmeras med. När det fria flödet av information ensidigt riktar in sig på ständig tillväxt för ökade ekonomiska vinstmarginaler; då är vi illa ute! I denna ”fårskocksmentalitetens” så kallade ”framgång” borde vi vid det här laget se: Hur allvarligt sjukt systemet är!

 15. Lite märkligt att så många här tycks både överraskade och indignerade. Visste ni inte att vi lever i en marknadsekonomi? Att sälja bilar, skumbilar eller SAAB, görs mycket billigare i låglöneländer. Det gäller för kapitalet att placera pengarna där de ger störst avkastning på insatt kapital. Sverige har börjat avindustrialiseras sedan många år tillbaka. Tillverkningsindustrin kan helt enkelt inte konkurrera med låglöneländernas lönenivåer och effektivitet. Där finns inga reglerade arbetstider, fem veckors semester, arbetsmiljölagar, möjligheter att vara hemma med sjuka barn etc…
  Sverige backar nu genom historien. Andra länder vill nu göra den välfärdsresa som vi gjorde under ungefär 50 år. För att förhindra denna utveckling krävs nog något mer än en moralistisk namninsamling på internet, är jag rädd.

 16. Bo Zackrisson, ja det krävs mer än en ”namninsamling på internet.”
  Det krävs en Omställning en inre som leder till en yttre….
  Vi kan se det som att vi ”backar nu genom historien.” Eller att nu kommer något annat efter industrisamhället. Det beror ju på oss själva hur förberedda vi är. Eller så blir vi förvånade trots att många civilisationer genom historien kollapsat. Vad är som får oss att bli ”överraskade och indignerade.”? Är det våra känslor som styr över det mentala? Vi vill ha mer och mer… Eller tror vi att något kan vara för evigt? Varför är det så svårt att inse att festen kan vara slut? Om festen kan vara slut, så är det logiskt att vi måste ställa om. Då måste ju politikerna fatta beslut som gör det möjligt. Vi själva måste förstå varför de fattar dessa beslut. Framförallt så måste vi försöka att alla leva somm vi lär.
  Och hur många av oss gör det…?

  Är det för att vi är belånade högt över både öronen och skorstenen oavsett om vi står till höger eller vänster. Då är det ju lätt att skratta åt tillväxtkritiker. Men skrattet kan fastna i halsen. Därför behöver vi ställa om hela samhället innan det kollapsar helt. Det är vi tammetusan skyldiga våra barn och deras barn.

 17. Ett nytt aktut problem har dykt upp, ett problem som V borde ta tag i på skarpen. Flera gånger i veckan får vi nyheter om att allmännyttiga eller privata fastighetsbolag ska genomföra stora underhålls- och modernersingsarbeten i det förfallna beståndet. Vi som bor i hyresrätter betalar lojalt våra hyror i år efter år och förutsätter i bolagen avsätter en del av pengarna till nödvändigt underhåll. Nu läser vi om att tusentals människor kommer att drivas från hus och hem då de inte har ekonomisk möjlighet att klara 50-100 procentiga hyreshöjningar! Här har V ett guldläga att slå näven i bordet och tala klarspråk. Problemet är förstås att all politik inriktar sig på att hålla den skuldsatta medelklassen på gott humör 🙂

Kommentera