Reglera finanssektorn

Idag skriver jag och andra ordföranden för andra vänsterpartier i Norden i DN om behovet av finansreglering;

Som företrädare för vänsterpartier i ett antal nordiska länder kräver vi att finansmarknaden regleras så att skattebetalarna slipper stå för notan när bankerna ska räddas. Samhällsviktig bankverksamhet måste skiljas från finansiell spekulation och kraven på bankernas förmåga att leva upp till sina åtaganden måste stärkas. Vi vill också se en internationell avgift på finansiella transaktioner i det flerpunktsprogram vi presenterar i dag för att säkerställa den ekonomiska tryggheten.

Finanskrisen 2007–2009 var den största globala finanskrisen sedan 1930-krisen. Under några veckor 2008 var det kapitalistiska systemet hotat i grunden. Det räddades enbart genom att regeringar och centralbanker pumpade in ofattbara summor av skattebetalarnas pengar i banker och andra finansinstitut. Krisens blottlade betydande brister i det kapitalistiska systemet och dess nyliberala tillämpning. Tesen om att marknader fungerar bäst utan statlig reglering visade sig inte hålla mot verkligheten.

I alla länder finns det mer eller mindre uttalat en implicit garanti från statens sida om att rädda stora finansiella institutioner från att gå i konkurs. Den garantin innebär en kraftig subvention av storbankernas upplåningskostnader. Storbankernas kreditgivare behöver inte ta reda på bankernas finansiella situation. Riksbanken har uppskattat värdet på den svenska implicita bankgarantin till i genomsnitt 30 miljarder kronor per år för de fyra storbankerna mellan 2002 och 2010, vilket motsvarar drygt hälften av storbankernas gemensamma årliga vinst före skatt under samma period. Riksbankens studie ligger i linje med resultat från studier av systemviktiga banker i USA, Norge och Storbritannien. Den implicita garantin har inte alltid trätt i kraft. Till exempel lät den amerikanska regeringen Lehman Brothers gå i konkurs. Det utlöste en finansiell chock som snabbt spred sig till andra banker, länder och till realekonomin. Den händelsen visade tydligt på problemen med att låta bankerna bli så stora att de blir just ”too big to fail”.

Otillräcklig reglering av storbankerna har gjort dem för stora och det har skett på bekostnad av resten av samhället. När tiderna är goda gör de astronomiska vinster till följd av att det enbart finns ett fåtal stora bankaktörer. Och skulle olyckan vara framme, går staten in med skattebetalarnas pengar och räddar bankerna. Vinsterna privatiseras medan förlusterna får betalas av medborgarna. Incitamenten för olika finansiella institutioner att bli för stora för att tillåtas gå omkull är med andra ord mycket starka och därför tar storbankerna högre risker i syfte att öka sina marknadsandelar.

Våra utgångspunkter är att om en bank är för stor för att tillåtas gå omkull – då är den nog just för stor, och då måste en reformerad finansiell reglering ta sikte på detta. Därför presenterar vi följande förslag:

• Bättre reglering. För länder där marknadsfinansierade investeringsbanker utgör en betydande del av finanssektorn bör en bankdelningslag införas som skiljer traditionell bankverksamhet från spekulativ investmentverksamhet i likhet med vad en brittisk bankutredning nyligen föreslagit. När den brittiska staten gav olika former av stöd till bankerna under finanskrisen visade det sig att det var mycket svårt att åtskilja traditionell samhällsviktig verksamhet från investmentverksamhet. Detta innebar att även de delar som inte ansågs samhällsviktiga fick räddas, vilket blev mycket kostsamt. Utredningen uppskattar att fyra till fem sjättedelar av de brittiska bankernas sammanlagda balansomslutning härrör från investmentverksamhet, vilket motsvarar 40–50 biljoner kronor.

Den implicita bankgarantin, som den ser ut i dag, får inte göras implicit för enbart en del av banksystemet. Men om bankerna delas kan den implicita bankgarantin, i lägen då det blir nödvändigt att använda den och då bara med starka krav på ägare och styrelser, begränsas till att enbart omfatta den del av storbankernas verksamhet som är samhällsviktig. Således kan statens subventioner av privata företags finansiella spekulation kraftigt begränsas. Utmaningen är att hitta bra modeller för att skilja mellan vad som kan anses som ordinär finansiering av ekonomisk verksamhet och vad som bör betraktas som spekulation, och skapa regler som håller över tid då bankernas affärsmodeller förändras.

• Särlagstiftning för banksektorn i den europeiska konkurrenslagstiftningen. En reformerad konkurrenslagstiftning skulle bryta upp bankoligopolen och öppna dörren för mindre aktörer utan obscena vinstambitioner.

• Höjda och differentierade kapitaltäckningskrav. Kapitaltäckningen anger hur stort belopp som måste sättas av för att trygga bankens möjlighet att leva upp till sina åtaganden. Enligt Basel III-reglerna ska bankerna ha 7–9,5 procent kärnprimärkapital i förhållande till riskvägda tillgångar. Dessa krav är alltför låga och bör i stället utgå från två frågeställningar.

1). Hur systemkritisk är banken? 2). Var befinner sig ekonomin i konjunkturcykeln? På den första frågan ska kravet på kapitaltäckning höjas i proportion till hur stor effekten blir på resten av ekonomin om banken går omkull. Den effekten bestäms bland annat av bankens storlek och risktagning. Svaret på den andra frågan ska motverka bankernas tendens att förstärka konjunkturerna genom att låna ut för mycket i goda tider och för lite i dåliga. Genom att använda dessa två frågeställningar, eller dimensioner, kan myndigheterna på längre sikt skaffa sig ett nytt redskap i den ekonomisk-politiska verktygslådan.

• Inför tre nya skatter för finansnäringen. En internationell avgift på finansiella transaktioner skulle kunna bidra till att motverka de i dag tilltagande och mycket skadliga handelsmönstren på finansmarknaderna, såsom automatiserad högfrekvenshandel. En skatt på finansiella transaktioner skulle ge finanssektorn incitament att göra långsiktiga investeringar till nytta för hållbar produktion och förstärkt arbetsmarknad i stället för skadlig spekulation. Det bör införas en stablitetsavgift bland annat för att finansiera omkostnaderna om en bank går i konkurs. Finanssektorn bör också eventuellt införas i momssystemet. Praktiskt skulle det kunna ske med en aktivitetsskatt på lönsamhet och vinst.

• Överför all handel av finansiella instrument till reglerade marknadsplatser. En stor del av den finansiella handeln sker inte på reglerade marknadsplatser, utan skräddarsys till olika placerare. Det skapar betydande problem, eftersom marknaden då inte vet vilka institut som sitter på vilka värdepapper. Därför bör all handel med olika derivat- och strukturerade produkter ske på auktoriserade marknadsplatser. Nakenblankning, där den som utför affären vare sig äger eller har tillgång till de instrument som blankas, och andra former av farlig spekulation bör förbjudas.

Jonas Sjöstedt, partiordförande Vänsterpartiet

Kristin Halvorsen, partiordförande Sosialistisk Venstreparti, Norge

Paavo Arhinmäki, partiordförande Vänsterförbundet, Finland

Steingrimur Sigfusson, partiordförande Vänstergröna, Island

Högni Höydal, partiledare Tjoveldid, Färöarna

Kuupik Kleist, partiordförande Inuit Ataqatigiit, Grönland

34 reaktion på “Reglera finanssektorn

 1. Äntligen några som vågar ta tag i verkligheten. Detta är det ända rätta och sunda om vi överhuvudtaget ska kunna rädda dagens situation och ständigt nya ekonomiska kriser. Kanonförslag rakt igenom, sedan är det viktigt att förankra dessa förslag i hela Europa och resten av världen.

  Sedan reagerade jag på samma sak som Gustav ovan varför inte Danmarks vänster är med?

 2. Pingback: Lasses blogg » Mannen med kristallkulan

 3. Ett ljus i bankmörkret! Äntligen , ju fler länder som hakar på denna lösning , som har behövts i många år, dessto större tyngd och möjligheter till en hälsosam förändring! Alla dessa skattemiljarder som rinner bort från vår välfärd och bara slukas upp i ett intet, de ska användas allas bästa!

 4. Utmärkt initiativ! Tilläggas kan att den åtskillnad av bankernas inlåning och spekulationsverksamhet som föreslås visserligen kan verka radikal. Men en sådan lag vore en återgång till det som tidigare var normalt i USA (The Glass-Steagall Act). Den tillkom 1933, som en konsekvens av börskraschen, och upphävdes 1999 av den demokratiske presidenten Bill Clinton. Han tillmötesgick då finansmarknadslobbyn med känt resultat. Läs mer via länken nedan:
  The Bi-Partisan Origins of the Financial Crisis. Shattering the Glass-Steagall Act. By William Kaufman

 5. Kul att se att ni samarbetar internationellt för att hitta lösningar på problemen med finanssektorn!

  När jag läste texten märkte jag dock att det var några termer jag inte riktigt förstod den konkreta innebörden av. I det tredje stycket i artikeln diskuteras den implicita garantin till storbankerna och där står följande två meningar:

  ”Den garantin innebär en kraftig subvention av storbankernas upplåningskostnader. Storbankernas kreditgivare behöver inte ta reda på bankernas finansiella situation.”

  Jag vore tacksam om någon kunde förklara vad en banks upplåningskostnader egentligen är och vem/vilka utgör storbankernas kreditgivare?

 6. Helt klart måste ”vanliga” banker skiljas ut och regleras hårt. Även riksbanken skulle behöva regleras om så att vi kan få ner arbetslösheten. (V) är det ända parti som kritiserar våran penningpoltik som KRÄVER arbetslöshet för att fungera. Men det räcker inte med att bara kritisera. (V) måste komma med förslag hur en ny penningpolitik ska fungera för att arbetslösheten ska bli lägre.

 7. Mycket välskrivet och genomtänkta förslag. Det är också utmärkt att det är ett gemensamt nordiskt utspel. Gärna fler sådana som alternativ till EU. Det är svårt för ett enskilt land att få igenom de internationella förändringar som föreslås.

  Jag är f.n. inte vänsterväljare men jag tror en majoritet av Nordens befolkning står bakom de förslag ni här lägger fram. Jag läste även miljörapporten från vänsterpartiets framtidskommision. Ni är verkligen ett parti som ligger rätt i tiden och kan gå i bräschen för de systemförändringar som samhället behöver. Jag är glad att vänsterpartiet har blivit mindre dogmatiska och mer konstruktiva och realistiska. Vi ska vara rädda om det relativt öppna och demokratiska samhälle vi har och det är inte genom revolution och anarki man ska förändra det som är fel utan genom små försiktiga steg i rätt riktning.

  Vänsterpartiet har framstått som lite oseriöst och godtroget förut. Som väljare blir man rätt trött i längden på politik som t.ex. hävdar att det är ”rättvist” att straffa sparande genom förmögenhetsskatt och samtidigt främja låntagande genom skatteavdrag. Progressiv beskattning är OK men om två likadana familjer har samma inkomst ska man ju inte konfiskera kapitalet från den familj som levt sparsamt för att ge till den som levt över sina inkomster och därmed skaffat sig stora lån. I ett samhälle där man hjälper varandra är det samtidigt viktigt att alla uppmuntras att ta ett eget ansvar och att försöka så gott de kan. Annars skadas förtroendet människor emellan vilket ju är själva samhällets grund.

 8. Nu är även Jonas på fel väg!
  Hoppas jag har fel – Marschen in i ett brutalt klassamhälle fortsätter!
  Håkan Juholt kom, men slog ut sig själv när makten steg honom åt huvudet!
  Gustav Fridolin kom, levde som han lärde en ledare ur folkdjupet med båda fötterna på jorden med den fasta övertygelsen att fortsätta var en av oss alla men har nu anpassat sig i den traditionella politiker rollen och ser nu att ha gjort sitt.
  Jonas Sjöstedt kom, men vad händer, det ser ut som vänsterpartiets s.k. strateger (Gammelleninister) nu tar över och distanserar Jonas från direktkontakt med väljarna bl.a. genom att göra han okontaktbar som jämlike på nätet t.ex. facebook.
  Vi var många i Vänstern som hoppades och trodde att Jonas nu skulle bli den nye oppositionsledaren som hade kraften att få folkmajoriteten med för att fälla M-alliansen i valet 2014. Mitt stalltips var S 24% V 15% Mp 10% mot M 34% Fp 6% C4% Kd 3% och Sd 4%
  Vilket inneburit ett vänsterstyre med Jonas som stadsminister men nu när Gammelkommunistiska strateger tar över tror jag tyvärr att det är kört och M-alliansen får mandat att fortsätta och permanenta klassamhället.

  • Rolf, inte är jag okontaktbar. Det är bara att skriva här eller mejla. Jag kommer dessutom att åka land och rike runt och träffa folk framöver. Jag var tvungen att ändra Facebooksida då jag fick fler än 5 000 kontakter, då kan man inte lägga till fler på en personlig sida,

   allt gott

   Jonsa

 9. Tack för ditt svar Jonas
  Som jag skrev – Hoppas jag har fel och det tror jag att jag får om du är uppmärksam och medveten om de krafter som finns ”Gammelkommunistiska” strateger är de som sluter leden och tvingar oss att gå i takt och förnekar oss det fria ordet och tanken. Tyvärr finns de finns både i S (speciellt) och V – JA i alla Partier arbetsplatser mm
  Du ska veta att du är för många det enda hoppet att för att vi ska kunna rubba M-alliansen.
  I så fall är du vår nästa statsminister.
  VI TAR KAMPEN TILLSAMMANS – HÅLLER UT TILLS VI SEGRAT!
  Hälsar Röde Rolf Helsingborg http://www.klyft.nu/rolf/
  Ha en bra dag

 10. Även jag undrar vad facebook är…
  Själv röstade jag på sossarna i förra valet men börjar bli mer intresserad på V nu när de bytt partiledare. Viktigast för mig är tex arbetsmarknads-politiken samt vård och omsorg något som alliansen misslyckats rätt bra med.

  SÅ undvik bröstpumpar samt ta debatterna istället för dessa sandlådefasoner Ohly (samt även Juholt) pysslade med ett tag där så lär det nog bli bra! 😉 Ja sossarna verkar ha tappat kompassen!
  mvh Sandra (som står någonstans mellan sosse och vänster)

 11. En gissning om det danskfria nordiska vänsterutspelet:
  SF ville (vågade) inte, och så var initiativtagarna för finkänsliga/diplomatiska för att ge plats åt Enhedslisten?

 12. Hej!

  Är 35år och röstade på Socialdemokraterna förra valet(mest taktik), innan det miljöpartiet mestadels. Kan nu säga att jag med all säkerhet kommer rösta på vänsterpartiet. Tycker det är jättebra politik med kortare arbetstid och välfärd åt alla. Tycker även Jonas känns intressant som ny partiordförande. Du har redan fixat en ny röst till nästa val;) lycka till och snälla, fixa en lika smart valkampanj/strategi som Moderaterna så enkelt tillämpat.

  Snacket i min omgivning har alltid varit hur smarta moderaterna varit med sin jobb-avdrag strategi. Man köper arbetarnas röster, som samtidigt kastar sina värderingar och solidaritet i sjön, för en extra 500hundring/månaden. Alla tänker bara på sig själva, det är den politiken moderaterna står för. Men det är smart, det går inte att komma ifrån. Denna ”intelligens” har jag saknat i oppositionens strategi. Råda bot på det nu!

  Det är också bättre om alla partier kör separat, bättre med ren parti-politik än block-politik. Det bör vänsterblocket tjäna på.

  Lycka till nu…

 13. Tycker det var självmord att MP-S-V gick till val tillsammans. Vänsterblocket har 3 mycket säregna partier, som tjänar mest på att verka separat. Högerblocket har 4 partier som knappt går att skilja åt, vänd detta emot dom, gå inte till val på deras villkor, som sist.

 14. Har kollat/lyssnat igenom hela partiledardebatten och kan konstatera att det gick strålande bra för dig! Bra jobbat. Reinfeldts snack om kommunismen blev bara löjligt, jag blev nästan förvånad att hans omdöme svek honom så, trodde han skulle stå över det sär snacket. Din replik om M:s historierevisionism satt fint. Kul att du blottade Björklunds totala inkompetens angående miljöpolitiken. Lööf gjorde ju bort sig själv när hon pratade om stafettläkarna som något bra, och du lyckades skickligt poängtera detta. T.om. floskelspottarn Fridolin kändes lite löjlig när han pratade om att det ‘kändes skönt att tillhöra det första miljöpartiet/originalet’. Din kritik mot honom gick hem, och hans svar visade väldigt tydligt att MP saknar en klassanalys. De vill tilltala medelklassen och då kan man inte problematisera konsumtion. Det behövs uppenbarligen ett rödgrönt parti, och du är rätt man att göra V grönare. Bra jobbat!

 15. Glömde att berömma dig i replikskiftet med Åkesson. Bra att prata om brottsoffer som är invandrade (misshandlade kvinnor), dels för att det är en viktig fråga, men det var också smart att framhålla hur inkonsekvent SD:s syn på brottsoffer är. Åkesson övertygade inte i sitt svar till dig. De är ju ett gäng lallare hela bunten.

 16. Rolf Andersson idag är vi glada och optimistiska och ser FRAMÅT för förändring! Guld- stjärna från mig till Jonas som verkar stå med båda fötterna på jorden- hoppet för FRAMÅT!!

 17. Bra debatt. Väldigt skickligt samt det märks att du verkligen brinner för det du jobbar för. Jag hoppas bara att inte V gör bort sig när det gäller statens finanser, det kan vara en svaghet, se upp. Jag gillar däremot kritiken av penningpolitiken som idag KRÄVER hög arbetslöshet för att fungera.

  Problemet är att du och V är så bra att media måste hitta nån skit att jaga dig för……

 18. Bra partiledardebatt Jonas, speciellt mot Statsministern och Jan Björklund. Säger som Ante gör inte bort er i statens finanser bara för då kommer V leda kampen mot regeringen orättvisa.

 19. För er som inte såg debatten kan jag tipsa om det här klippet när
  Reinfeldt försöker använda kommunistspöket men blir totalt ägd av Jonas!

 20. så här tycker jag:
  Vem är marknaden ?
  Är ”Marknaden” Du och Jag ?, Samhället ?
  Det borde det vara ! Om det vore som ekonomiska läroböcker säger.

  Men hur ser vi vad ”Marknaden” tycker ?
  Jo, genom att aktien går upp eller ner. Hur går aktien upp eller ner ? Jo, genom att börshandlare köper eller säljer ! Varför ska dom få påverka våra liv ? De påverkar marknaden varje sekund genom att tjäna pengar på att köpa och sälja aktier för egen vinning. De lyssnar på minsta lilla skvaller och agerar efter det, är det den kortsiktiga planering som hela samhället ska vila på ? För att börsmäklarna ska tjäna milliarder och få vanliga människor och tom hela länder att gå bankrutt.

  Det tycker inte jag. Därför borde vi förbjuda denna möjlighet att tjäna pengar på pengar, genom att understödja den verksamhet som är grunden, dvs man startar ett bolag för att tillverka en produkt eller tillhandahålla en tjänst. I denna verksamhet kan andra investera, dvs köpa aktier, därför att de tror på verksamheten , dvs att det kommer att bli vinst. Som tack för detta får de en utdelning på sin aktie.
  MEN för att det ska bli långsiktikt tänkande måste man investera sina pengar i minst 5 år.
  (Inte 3 minuter som nu) Dessutom blir det bara utdelning om företaget går bra och som en följd av detta stiger aktien på börsen. ( Nu kan ju ett företag gå jättebra men aktien dalar på börsen- det är mot allt sunt förnuft)
  Så man kan införa en reavinstskatt om man säljer sina aktier innan man innehaft en aktie i 5 år. Efter de 5 åren kan man sälja utan reavinstskatt

 21. Detta är en viktig överenskommelse mellan de olika Vänsterpartierna. Frågan är väl hur man ska kunna förpacka det till något som människor kan ta till sig. Precis som Ehrenbergs kritik av hur länderna förvägrar sig själva att låna till sina investeringar utan går till marknaden av ideologiska skäl så är det här resonemang som är svåra att förenkla, men vikten av att folk förstår hur det egentligen går till är stor. Det är inte ett pedagogiskt problem, vill jag först säga, då har man sagt att det är omöjligt. Däremot fullt möjligt men kräver att vi låter våra informationsavdelningar avsätta resurser för att göra material i frågan.

 22. Pingback: Ulla Andersson grillades om bankdelning av professorerna på Handelshögskolan i Göteborg « Jöran Fagerlund

 23. Bra Jonas! Dags att flytta fram positionerna ytterligare. Det krävs civilkurage och det blir lättare för de som har tillgång till media dvs politiker, ekonomer och journalister när de inser att det INTE finns några vinnare i den groteska omstöpningen via förmögenhetsöverföring, destabilisering och avdemokratisering som världens finansoligarki ägnar sig åt. Jag ryser när jag läser om den globala valuta de kommr att erbjuda frustrerade och rädda folk.

 24. Pingback: Reinfeldt och Löfvén tror att ”jobben växer fram” genom att vi GER 145, 2 skattemiljarder till bankerna | Nemokrati

 25. Pingback: Egen(M)äktigheten ökar | Nemokrati

Kommentera