Kan EU tvinga oss att bryta uran?

Idag ska jag vara med i en debatt i SRs studio ett om uranbrytning klockan 16.00. När jag satt och förberedde mig inför debatten kom jag att fundera på ett av trätoämnena i denna diskussion, EUs roll och makt över uranet. I debatten förekommer uppgifter både om att vi bestämmer själva över uranet och att EU skulle kunna tvinga oss till brytning. Inget av det stämmer riktigt så vitt jag vet.

De här frågorna avgörs av EUs Euratomfördrag som var ett av de tre ursprungliga fördragen när EU bildades på 50-talet. Fördraget är överstatligt och ger EU mycket långtgående makt på området.

I fördraget slås det fast att EU har optionsrätt till visst klyvbart material inom unionen. Det innebär att om vi väljer att bryta uran i Sverige så är det EU, inte Sverige, som bestämmer över hur uranet används. Men det innebär inte att EU kan tvinga oss att bryta uran. Denna tolkning har bekräftats av EU-kommissionen när jag frågade dem för ett par år sedan. I Euratomfördragets artikel 52 står:

1. Försörjningen med malmer, råmaterial och speciella klyvbara material skall i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel säkerställas enligt principen om lika tillgång till resurserna och genom en gemensam försörjningspolitik.

2. För detta ändamål och på de villkor som anges i detta kapitel

 1. är alla förfaranden som syftar till att tillförsäkra vissa förbrukare en privilegierad ställning förbjudna,
 2. upprättas härmed en byrå; denna skall ha optionsrätt till malmer, råmaterial och speciella klyvbara material, som produceras inom medlemsstaternas territorier, samt ensamrätt att ingå avtal om leverans av malmer, råmaterial eller speciella klyvbara material från länder inom eller utom gemenskapen.

Byrån får inte ge förbrukarna en diskriminerande behandling som grundar sig på hur dessa avser att använda de begärda leveranserna, om inte användningen är olaglig eller strider mot villkor som leverantörer utanför gemenskapen har ställt upp för leveransen.

Klart som korvspad, EU bestämmer, inte Sveriges riksdag. Så till den andra frågan, kan EU tvinga oss att bryta uran? Jag menar att svaret nog är nej. Men det finns faktiskt en möjlighet i Euratomfördraget (aldrig använd så vitt jag vet) att straffa ett land som vägrar att bryta uran genom att dra in dess leveranser av kärnbränsle. Artikel 70:

Kommissionen får inom ramarna för gemenskapens budget och på de villkor som den själv bestämmer, finansiellt medverka i prospekteringsverksamhet inom medlemsstaternas territorier.

Kommissionen får lämna medlemsstaterna rekommendationer i syfte att främja prospektering och utnyttjande av mineralfyndigheter.

Medlemsstaterna skall varje år lämna kommissionen en rapport om utvecklingen av prospektering och produktion, sannolika tillgångar samt genomförda eller planerade investeringar i gruvor inom deras territorier. Dessa rapporter skall föreläggas rådet med ett yttrande från kommissionen som särskilt skall ange vilka åtgärder medlemsstaterna har vidtagit med anledning av de rekommendationer som lämnats enligt föregående stycke.

Om rådet på initiativ av kommissionen med kvalificerad majoritet finner att prospekteringsåtgärderna och ökningen av gruvdriften – trots att utvinningsmöjligheterna på lång sikt framstår som ekonomiskt berättigade – fortsätter att vara uppenbart otillräckliga, skall den berörda medlemsstaten, så länge som den inte har avhjälpt situationen, både för egen och för sina medborgares del anses ha avstått från rätten till lika tillgång till övriga resurser inom gemenskapen.

Inget tyder på att EU funderar över att använda denna artikel idag. Men vem vet hur det blir när bristen på uran börjar bli mer akut om några tiotals år? Se där, ytterligare ett argument för att avveckla kärnkraften.

En annan fråga är hur rättsläget på området ändras med Lissabonfördraget. Mycket lite som jag ser det. Se även denna analys från Sieps.

Ursäkta en något trist bloggning idag. Men när det gäller EU är det alltid bra att läsa grundtexterna, och de är sällan någon skönlitteratur.

 

15 reaktion på “Kan EU tvinga oss att bryta uran?

 1. Pingback: De som förbrukats måste förnedras « Ett hjärta RÖTT

 2. Jag förstår inte varför tex du avbryter andra debattörer
  och pratar i mun. Det känner jag inte igen från dig tidigare.
  I sakfrågan så har du fel.

 3. Hörde debatten. Innan programmet skickade jag följande information:

  Fredrik.Reinfeldt@primeminister.ministry.se, registrator@primeminister.ministry.se

  Questions about nuclear power:

  1. Why the Swedish government and the EU supports the expansion of nuclear power?

  2. Sweden will supply electricity to other countries and keep the radioactive waste?

  3. How much does Sweden invested in sustainable systems (combustion of biomass and waste incineration is unsustainable!) For using renewable energies in comparison with investment in nuclear power in the last 3 years?

  Ruzena Svedelius AgrD
  Board Member of Aktion Skåne-Miljö; NGO for protection of cultivated soils
  Environmental Coordinator of Soroptimist Club in Lund
  +46 733 11 20 rsvedelius@hotmail.com
  2009-10-14 Lund, Sweden

  Please consider the following information:
  1)
  One of the problems most fraught with consequences:
  Because of the fixation on nuclear energy the Renewable Energies have been neglected
  for decades and their promotion has been blocked or neglected- a fundamental
  omission. The seeming “economical advantage“ of nuclear energy is based on state
  spending for research and development since the fifties with a worldwide complete
  volume of more than 1000 billion dollars. Only the EURATOM administration has been
  granted 400 billion Euros since 1957 for the promotion of nuclear energy without any
  form of budget control! Then you have to add economical privileges like the exemption
  from insurance obligations and fuel taxes or – in Germany“ the untaxed provision of
  more than 25 billion Euros for the disposal of the atomic waste that can be used by the
  power plant owners for any form of investment. This public promotion of nuclear power
  contrasts with only 20 billion dollars for research and development in the field of
  Renewable Energies and 30 billion dollars for market introduction aids since 1974, over
  a period of 30 years.
  Renewable Energies are the alternative for nuclear power. Their potential is sufficient to
  make it possible to renounce on the use of nuclear power as well as fossil energy useand
  to cover the increasing worldwide energy need to fight poverty. This historic chance
  has often been denied, though it has been proven as realistic in many scientific
  scenarios, for example already in 1978 by the Union of Concerned Scientists in the
  USA.
  Renewable Energies are becoming constantly cheaper, through the mass production of
  the plants and technical optimizations. Atomic and fossil energy in contrast are
  becoming constantly more expensive, through increasing extraction costs and
  environmental damages as well as the increasing technical and military safety
  measures. Even now the generation of wind power in windy regions is economically
  cheaper than electricity from new nuclear power plants. Also the possible speed of the
  introduction is pointing towards Renewable Energies: Solar and wind power plants can
  normally be installed in several days, the erection of a new nuclear power plant lasts for
  more than ten years. Especially for rural regions in developing countries this has got a
  high importance.
  Reference: Renewable Energies instead of Nuclear Power (2004)
  http://www.eurosolar.de/en/images/stories/pdf/Campaign_Renewable_Nuclear_en_okt04.pdf
  2) Two sentences

  1) The European Union is undergoing a profound transformation, in moving from an industrial to a knowledge-based society.
  2) Identify promotional and catalytic actions needed for delivery of a sustainable knowledge society.

  from
  A Green Knowledge Society
  An ICT policy agenda to 2015 for Europe’s future knowledge society
  A study for the Ministry of Enterprise, Energy and Communications,
  Government Offices of Sweden
  by SCF Associates Ltd
  Final Report
  September 2009
  http://www.epractice.eu/files/A%20Green%20Knowledge%20Society%20An%20ICT%20policy%20agenda%20to%202015%20for%20Europe%20s%20future%20knowledge%20society%20-%20Final%20Report.pdf

  Kopia till
  brannpunkt@svd.se

 4. Pingback: Bra av Jonas i P1 om uranbrytning « Jöran Fagerlund

 5. Jag förstår inte dig John Aspe, var det någon som pratade i mun så var det Riedel pga brist på kunskap och bra argument, och det var något som var väldigt irreterande, för vi lyssnade väl på samma debatt? Jonas var som vanligt lugn, saklig och trovärdig till skillnad mot Riedel.

 6. Hej Jonas,

  Du nämnde två gånger att värmespillet från kärnkraftverk bidrar till uppvärmningen av globen – den andra gången med viss emfas. Tror du verkligen den effekten har någon som helst betydelse?

  Per

 7. Hej Per,
  Min poäng är att även kärnkraften bidrar till den globala uppvärmningen, något som ofta glöms bort i debatten. För att få fram hela påverkan måste man göra en livscykelanalys med både drift, framställning av bränsle och andra effekter. Jag har sett utredningar som hamnar på totala siffror som visar att kärnkraften då har lika stor klimatpåverkan som gaskraft. Sant eller inte är svårt för mig att avgöra, problemet är att olika siffror visar så olika saker och ofta blir slagträ åt endera sidan i debatten.
  Ett kärnkraftverk är ju också en sorts varmvattenberedare åt det omkringliggande havet, självklart innebär det klimatpåverkan. Jag har sett siffror på att merparten av energin som framställs blir spillvatten. Om det stämmer så är det riktigt illa. Men jag brukar inte använda det påstpendet själv efterosm jag först skulle vilja studera saken närmare,

  mvh

  Jonas

 8. Eh, sakfrågan åsido, att merparten av energin inte konverteras till el verkar ju inte alls ”riktigt illa”, du tror väl inte att turbiner är 100% effektiva? Sen är jag liksom Per ytterst tveksam till om den lilla uppvärmningen av haven som kylvattnet bidrar till har någon som helst inverkan på den globala uppvärmningen.

 9. Hej Jonas,

  Med stor sannolikhet pågår det en exceptionell global uppvärmning sedan ungefär ett sekel – vi vet dock inte med 100% säkerhet. Sannolikt spelar mänskliga aktiviteter en stor roll för denna uppvärmning – exakt hur stor vet ingen. Om situationen är så allvarligt som många befarar så … nej jag hittar inga ord.

  Det globala samfundet (och individer) behöver ta sig samman och göra något radikalt – är min övertygelse.

  Debatten i media och på nätet en delvis förvirrad. Förvirringen försvårar för oss att nå enighet och kanske är det så att ”vissa intressenter” systematiskt sprider förvirring för att förhindra åtgärder.

  Desinformation sprider sig som virus och ansvarsfulla deltagare i debatten måste ”vaccinera sig” för att inte sprida desinformationen vidare.

  Fakta: nästan två tredjedelar av värmeeffekten i en kärnkraftsreaktor hamnar i havet (i Sverige). Det följer av termodynamikens andra huvudsats, den förhållandevis låga temperaturen i reaktorn (säkerhetsskäl) och ingenjörernas ofullkomlighet. Detta är lätt att kolla upp.

  Däremot är det inte alls självklart att detta medför någon klimatpåverkan – vi talar om global uppvärmning. (Vattentemperaturen i närmsta fjärd påverkas.) Ja påstår att detta är ett informationsvirus, som du vårdslöst sprider vidare.

  mvh
  Per

 10. Hej igen Per,
  Du får ursäkta en lekmans slutsatser. Men jag tycker att du bekräftar precis det jag hävdade. Om 2/3 av den energi som utvinns vid en reaktor går direkt till att värma upp havet, inte till att producera el, så är det givet att kärnkraften bidrar mycket direkt till den globala uppvärmningen om än inte till växthuseffekten.
  Kärnkraften är ju globalt sett en liten energikälla och har inte förutsättningar att bli något annat. Min huvudpoäng är, och det vidhåller jag, att denna energikälla inte är klimatneutral så som många tror.

  Jonas

 11. Hej Jonas

  Vad många tror vet jag inte så mycket om, men kärnkraftens spillvärmes bidrag till den globala uppvärmningen anser jag mig veta är försumbart liten.

  När du istadigt vidhåller ett felaktigt påstående utan andra skäl än ”självklar” och ”är det givet” förlorar du i trovärdighet.

  Per

 12. Får hålla med Per här igen, du blandar äpplen och päron. Den globala uppvärmningen beror på utsläpp av växthusgaser, inte den försumbara värme som skapas från spillvärme från kärnkraftverk eller för den delen av friktionsvärme i vind och vattenkraft.

 13. Hej Anders och Per,
  Nu har jag grävt mer i frågan och min slutsats är att ni har mer rätt och jag har mer fel. Den påverkan som blir av kylvattnet är reell men inte så omfattande att det är ett särskilt relevant argument i klimatdebatten. Gott, då fick jag lära mig det till nästa gång. Jag ber om ursäkt för detta slarv som dock skedde i god tro.

  Däremot finns det andra bra argument mot uranbrynting och utbyggd kärnkraft, de kan vi återkomma till en annan gång,

  mvh

  Jonas

Kommentera